Panorama bei Manang
panorama bei Manang
<= Richtung Pisang   Annapurna III
7855 m
Gangapurna
7485 m
Gletscher und Schmelzwasserbecken Richtung Paß =>
           
  Teil der Webseite: Nepal-Annapurna.de